อยากเรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ไหม มาดูกันว่าต้องเรียนอะไรบ้าง

                เพราะในปัจจุบันมีการสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นทุกปี ทำให้เกิดการติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการค้าเปิดแบบเสรี ทำให้ตลาดการค้าต่างๆเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดการเปิดการเรียนคณะโลจิสติกส์สาขาต่างๆขึ้นมา ซึ่งเชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะรู้แบบลึกซึ้งของการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพราะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักเหมือนเช่นคณะอื่นๆ แต่ในปัจจุบันก็มีนักศึกษาเข้าเรียนสาขานี้กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขานี้ให้ได้ลงทะเบียนและรวมทั้งจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นของสาขาวิชานี้

เรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ไปเพื่ออะไร

                การจัดการโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรียนรู้เพื่อการขนส่งให้ได้ผลสำเร็จเท่านั้น แต่ต้องให้ตอบโจทย์ทุกด้านของศาสตร์นี้ เพราะเป็นการเรียนรู้ศาสตร์ทุกด้านเกี่ยวกับกันขนส่งลำเลียงข้อมูลหรือสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางให้ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยที่สุด ซึ่งสาขาวิชานี้ก็มีคอนเซ็ปต์ของตัวเองอยู่แล้วว่า “ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกสถานที่ ถูกเงิน” นั่นเอง

ศาสตร์แขนงนี้เมื่อเรียนจบออกไปสามารถทำอาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ได้ ซึ่งก็มีหลากหลายอาชีพที่ต้องใช้ผู้จบสาขาวิชานี้ในการทำงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นด้านธุรกิจสำคัญๆ แต่ในงานราชการต่างๆที่เป็นหน่วยงานหลักใหญ่ๆ ก็ย่อมต้องพึ่งพาการจัดการโลจิสติกส์เช่นกัน ดังนั้นพูดได้ว่าแทบจะทุกหน่วยงานย่อมต้องใช้ศาสตร์ด้านนี้ในการเชื่อมประสานงานด้วยกันทั้งสิ้น เช่น ธุรกิจการจัดการสินค้าหรือแวร์เฮาส์ การขนส่งระหว่างประเทศ การลำเลียงข้อมูลระบบสารสนเทศสำคัญๆต่างๆ

วิชาที่ต้องเรียนในสาขาวิชานี้

                เริ่มต้นด้วยวิชาพื้นฐาน นั่นคือ คณิต ฟิสิกส์ สังคม อังกฤษ กฎหมาย ซึ่งจุดเด่นของการเรียนการจัดการด้านนี้หลายคนยังไม่รู้ว่าต้องเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เพราะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศซึ่งต้องใช้ภาษาสากลเป็นภาษาพื้นฐานในการเจรจา ดังนั้นใครที่เลือกเรียนสาขานี้ย่อมต้องมีพื้นฐานและฝึกฝนตนให้เข้าใจและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ตลอดจนพัฒนาภาษาไปสู่ระดับภาษาเฉพาะที่ใช้สื่อสารในการจัดการโลจิสติกส์ อีกทั้งยังต้องเรียนเข้มเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ทั้งกฎหมายภาษีอากร กฎหมายอาญาในเรื่องละเมิดเป็นหลัก กฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าจะใช้ข้อตกลงใดในการจัดการหากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างกันขึ้น

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการโลจิสติกส์เป็นสาขาวิชาที่ไม่ได้เรียนรู้แค่เฉพาะการจัดการขนส่งเท่านั้น เพราะยังลงลึกในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆที่หลายคนยังไม่รู้อีกมาก อีกทั้งเมื่อมีการเปิดกว้างทางการค้ามากขึ้นทุกวัน การใช้ภาษาและกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับในการค้าขายระหว่างประเทศย่อมมีความสำคัญตามไปด้วย