ไม่ว่ายุคสมัยใดการขนส่งทางรถไฟก็ยังคงอยู่คู่กับเรา

ในสมัยอดีตก่อนที่จะมีการสร้างรถไฟ การขนส่งหรือลำเลียงสินค้าก็ทำผ่านทางเรือไม่ว่าสถานที่ต้นทางและปลายทางจะห่างกันเพียงใดก็ตาม ก็ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าผ่านทางเรือเท่านั้น แต่เมื่อมีการพัฒนาจนมีการสร้างรถไฟให้คนสัญจรไปมาระหว่างกัน ก็เกิดการพัฒนามาขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการขนส่งทางรถไฟเมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือจะมีความรวดเร็วและประหยัดเวลากว่า เมื่อสินค้าหรือสิ่งของไปถึงปลายทางโดยประหยัดเวลาลง ก็ย่อมทำให้ตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า อีกทั้งการขนส่งทางรถไฟสามารถขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ได้โดยง่ายดายกว่าการขนส่งผ่านทางเรืออีกด้วย เนื่องจากในอดีตยังไม่มีเรือขนส่งบรรทุกขนาดใหญ่มากนักนั่นเอง

ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งผ่านรถไฟหรือระบบราง

                ข้อดี สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละจำนวนมากหากเทียบกับการขนส่งทางบกและทางอากาศต่อหนึ่งเที่ยวขนส่ง และเมื่อสามารถขนส่งได้คราวละจำนวนมากจึงเป็นการลดต้นทุนในการขนส่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลำเลียงลงไปด้วย อีกทั้งการขนส่งผ่านทางรถไฟยังลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้มากกว่าการขนส่งด้วยวิธีอื่นๆ หากเทียบต้นทุนปริมาณต่อหน่วยที่เท่ากัน อีกทั้งการขนส่งด้วยวิธีนี้ยังลดการก่อให้เกิดมลภาวะได้ดีกว่าการขนส่งแบบอื่นๆ  และการขนส่งด้วยระบบนี้ยังสามารถขนส่งต่อเนื่องในระยะทางไกลๆ ได้ดีกว่าแบบอื่นๆด้วย

ข้อเสีย เนื่องจากการขนส่งหรือลำเลียงสินค้าผ่านทางรถไฟหรือระบบรางนี้ เป็นการลำเลียงสินค้าใส่รถไฟซึ่งต้องวิ่งอยู่บนรางจึงทำให้มีแรงกระแทกตลอดระยะทาง ซึ่งหากเป็นการขนส่งในระยะไกลย่อมทำให้สินค้านั้นๆ ได้รับแรงกระแทกอย่างต่อเนื่องได้ ดังนั้นสินค้าที่จะขนส่งผ่านวิธีการนี้ย่อมต้องได้รับการบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์มาเป็นอย่างดี เพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกนั่นเอง ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมหลักส่วนใหญ่ที่มักขนส่งผ่านทางรถไฟได้แก่ ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น และข้อเสียที่เห็นได้ชัดอีกข้อหนึ่งของการขนส่งด้วยวิธีการนี้ก็คือ ข้อจำกัดด้านรางรถไฟที่มีการจำกัดเฉพาะบางเส้นทางเท่านั้น ไม่สามารถวิ่งออกนอกเส้นทางที่ก่อสร้างรางไว้ได้ จึงทำให้สามารถขนส่งจากที่เดิมเท่านั้น หากต้องขนส่งเส้นทางอื่นที่ไม่มีรางรถไฟผ่าน ก็ต้องใช้การขนส่งด้วยวิธีอื่น อีกทั้งการขนส่งด้วยวิธีนี้ยังต้องมีการลำเลียงเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากรถไฟขบวนหนึ่งไปยังรถไฟอีกขบวนหนึ่งหากมีการเปลี่ยนหรือสลับรางรถไฟในกรณีที่ต้องขนส่งในระยะทางไกลอีกด้วย

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม การโดยสารของผู้คนหรือการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆยังคงพึ่งพารถไฟหรือระบบรางด้วย แม้สังคมสมัยใหม่จะมีวิวัฒนาการในด้านต่างๆอย่างมากก็ตาม แต่การขนส่งด้วยระบบนี้ก็ยังคงอยู่คู่กับผู้คนมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ได้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาจากระบบรถไฟแบบธรรมดาไปสู่รถไฟที่ทันสมัยขึ้นจนกระทั่งในปัจจุบันมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไปจนถึงรถไฟระบบรางคู่แล้วนั่นเอง