ข้อดีของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีและมีความปลอดภัย

การจัดการโลจิสติกส์ไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงการขนส่งสินค้า ข้อมูล สิ่งของ หรือทรัพยากรต่าง ๆ เท่านั้น แต่การขนส่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนหรือกระบวนการหนึ่งของการจัดการโลจิสติกส์ เพราะการจัดการโลจิสติกส์หมายถึงกระบวนการตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มไปจนถึงกระบวนการในท้ายที่สุดที่สิ่งของที่ขนส่งไปถึงมือผู้รับหรือปลายทางได้โดยปลอดภัยนั่นเอง ดังนั้นกระบวนการโลจิสติกส์จึงเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนการขนส่ง การบรรจุหีบห่อเพื่อการรักษาความปลอดภัยในช่วงระหว่างเวลาขนส่ง กรรมวิธีหรือกระบวนการในการขนส่ง ไปจนถึงการส่งมอบสิ่งของยังปลายทางอย่างไรด้วย สิ่งเหล่านี้ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการจึงเรียกรวมกันว่า “การจัดการโลจิสติกส์”

ขั้นตอนการจัดการโลจิสติกส์

                ขั้นแรกเริ่มคือ การวางแผน ขั้นการวางแผนนี้นับเป็นขั้นแรกของทุกกระบวนการเลยทีเดียว เพราะทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องมีการวางแผนก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งหากกล่าวตามความจริงแล้ว ขั้นวางแผนยังนับว่าเป็นลำดับรองลงมาจากการกำหนดเป้าหมาย แต่การกำหนดเป้าหมายบางครั้งก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีรูปแบบหรือแบบแผนเดิม ๆ นั่นคือเป้าประสงค์เพื่อให้สิ่งของหรือสินค้าที่ขนส่งไปถึงผู้รับปลายทางได้โดยปลอดภัยและภายในกรอบระยะเวลานั่นเอง ดังนั้นขั้นตอนการวางแผนจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีการคิดเตรียมการให้ดีเสียก่อน เพื่อให้การขนส่งหรือการจัดการโลจิสติกส์เป็นไปภายในกรอบที่วางไว้ไม่ออกนอกกรอบหรือแผนไป ซึ่งการวางแผนนั้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการกำหนดเรื่องการบรรจุหีบห่อ วิธีและการเลือกใช้การขนส่งให้เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการขนส่งมากที่สุด เพื่อเป็นการเซฟและรักษาความปลอดภัยให้กับสิ่งของให้มากที่สุด อีกทั้งยังต้องไม่ลืมเรื่องกรอบระยะเวลาในการขนส่งเพื่อให้สิ่งของถึงมือผู้รับภายในกำหนดเวลาอีกด้วย เพราะหากเป็นสิ่งของที่สามารถหมดอายุหรือเสื่อมสภาพได้เมื่อเลยกำหนดเวลาแล้ว ก็นับว่าการขนส่งล้มเหลวเมื่อส่งมอบสินค้าเลยกำหนดเวลาไป

ข้อดีของการขนส่งที่มีการวางแผน

                -หากเกิดอุปสรรคหรือปัญหาระหว่างการขนส่งก็ยังมีแผนในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะการวางแผนจะมีการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการวางแผนการขนส่งสำรองไว้ด้วย ดังนั้นหากเกิดปัญหาระหว่างการจัดการขนส่งขึ้นมา ก็ไม่เป็นการกะทันหันที่จะเตรียมการรับมือ เรียกได้ว่าเป็นการรับมือแบบมืออาชีพเลยทีเดียว

                -ส่งมอบสิ่งของหรือสินค้าได้ทันท่วงที ในที่นี้จะส่งมอบทันเวลาตามที่ผู้ส่งและผู้รับต้องการ ซึ่งบางครั้งการส่งสิ่งของหรือสินค้าต่าง ๆ กรอบเวลาก็เป็นตัวกำหนดว่าสิ่งของนั้นจะยังมีคุณค่าอยู่หรือไม่ด้วย เช่น การส่งสินค้าจำพวกอาหาร หรือสิ่งต่าง ๆที่จำเป็นต้องส่งมอบให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นสิ่งของเหล่านั้นก็จะไร้ค่าไป ซึ่งการวางแผนที่ดีและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ก็สามารถช่วยให้การขนส่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและส่งตรงถึงมือผู้รับปลายทางได้ทันเวลาอีกด้วย

                -หากมีการวางแผนที่ดี ก็จะทำให้มีความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง ทั้งในเรื่องการบรรจุหีบห่อ การเลือกใช้วิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับสิ่งของ ซึ่งนั่นก็จะทำให้สิ่งของถึงมือผู้รับโดยที่สิ่งของยังอยู่ในสภาพเดิม ๆ และปลอดภัยอีกด้วย

                ดังนั้นการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีจึงต้องมีการวางแผนก่อนทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทั้งผู้ส่ง ผู้รับ และผู้ขนส่งเองด้วย