การขนส่งทางท่อ มิติใหม่แห่งโลจิสติกส์ที่ช่วยให้ขนส่งของเหลวหรือก๊าซได้

                การจัดการโลจิสติกส์มีการลำเลียงขนส่ง 3 ประเภทหลัก ๆ  คือ การขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งการขนส่งทางบกก็ได้แก่การลำเลียงโดยใช้ยานพาหนะซึ่งจะใช้ยานพาหนะขนาดเล็กหรือใหญ่ย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งของที่ต้องการขนส่ง ส่วนการขนส่งทางน้ำก็ได้แก่ การขนส่งผ่านเรือยนต์ สุดท้ายคือการขนส่งทางอากาศ ก็เป็นการขนส่งโดยลำเลียงผ่านทางเครื่องบิน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากมีวิวัฒนาการในการลำเลียงขนถ่ายของเหลวและก๊าซต่าง ๆ ด้วย จึงเกิดมีการขนส่งโดยทางท่อ ซึ่งนับว่าเป็นมิติใหม่แห่งการจัดการขนส่งเลยทีเดียว อีกทั้งการขนส่งลำเลียงทางท่อนี้ก็มีขีดจำกัดและรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างจากการขนส่งแบบอื่น ๆ  อีกด้วย

รูปแบบเฉพาะและขีดจำกัดของการขนส่งทางท่อ

                เนื่องจากการขนส่งทางท่อได้เริ่มมีการใช้งานเป็นลำดับสุดท้ายของการขนส่งประเภทอื่น เพราะในอดีตวิวัฒนาการในด้านต่าง ๆ ยังล้าสมัยอยู่มาก แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยการมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ จนถึงขีดสุด และมีการยอมรับเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการโลจิสติกส์ ดังนั้นจึงเกิดการลำเลียงขนส่งผ่านทางท่อขึ้น ซึ่งนั่นก็ทำให้การขนส่งชนิดนี้มีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ  เช่น

-มีการใช้พื้นที่ในการขนส่งลำเลียงค่อนข้างมาก อีกทั้งยังต้องมีการก่อสร้างไว้ให้เรียบร้อยเสียก่อนในการลำเลียง ซึ่งต่างจากการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ  ที่ไม่จำต้องมีการก่อสร้างไว้ก่อน เมื่อต้องการลำเลียงสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็เพียงแค่ลำเลียงสินค้าขึ้นไปยังยานพาหนะและนำพาสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางเท่านั้น อีกทั้งการก่อสร้างท่อที่ใช้ในการขนส่งต้องถูกออกแบบมาอย่างลงตัว เพื่อการขนส่งที่ไม่ทำให้ของเหลวหรือก๊าซที่ถูกลำเลียงผ่านท่อไหลย้อนกลับขึ้นมาอีกด้วย เรียกว่าเป็นการขนส่งแบบทางเดียวไม่ส่งกลับนั่นเอง

-ท่อที่ใช้ในการขนส่งต้องถูกออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งยังต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างสูงกว่าการขนส่งโดยวิธีอื่น ๆ  และสิ่งของที่ขนส่งผ่านท่อต้องเป็นของเหลวหรือสถานะก๊าซเท่านั้น นี่จึงเป็นข้อจำกัดเฉพาะของการลำเลียงขนส่งผ่านทางท่อ

-เป็นการขนส่งโดยพื้นที่เฉพาะ หมายถึงเป็นการขนส่งผ่านพื้นที่เดิมจากต้นทางที่เดิมไปสู่ปลายทางที่เดิมเท่านั้น เพราะท่อได้ถูกออกแบบมาให้ถูกลำเลียงจากต้นทางไปยังปลายทางของท่อเท่านั้น จึงแตกต่างจากการขนส่งโดยวิธีอื่น ซึ่งสามารถลำเลียงออกนอกเส้นทางได้เสมอ แต่การขนส่งผ่านท่อจะต้องถูกขนส่งผ่านทางเดิมเท่านั้น

การขนส่งทางท่อเป็นวิธีการขนส่งชนิดหนึ่งที่ใช้ต้นทุนในการขนส่งค่อนข้างสูง อีกทั้งยังต้องเป็นการขนส่งสิ่งของเฉพาะอย่างเท่านั้น แต่นับว่าเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงความนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการโลจิสติกส์อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งกระบวนการนี้ยังนับว่าเป็นกระบวนการขนส่งสินค้าที่สะอาดและปลอดภัยอีกวิธีหนึ่งด้วย และเป็นการขนส่งที่รวดเร็วและลดสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนระหว่างขนส่ง ซึ่งเป็นจุดต่างที่เห็นได้ชัดของการขนส่งผ่านทางท่อด้วย