Switch to: uk
27 March 2017 23:01PM

เศรษฐกิจแม่สาย ตอนที่ 1

14 Mar 12 ,  กรุงเทพธุรกิจ
  • 0

อำเภอชายแดนไทยพม่าประตูการค้าที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมากยังมีปัญหารอการแก้ไข