Switch to: uk
27 March 2017 23:01PM

วิธีปฎิบัติเมื่อผ่านเข้าออกท่าเรือด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

28 Feb 12 ,  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • 0

ระบบผ่านเข้า–ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ  (e-Gate) ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระยะที่ 2 โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระค่าภาระผ่านท่า เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป