Switch to: uk
26 March 2017 17:22PM

รายงานต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2552

29 Jun 10 ,  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • 0

ในปี 2551 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย มีมูลค่ารวมประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 18.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (GDP at current prices) ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 823 พันล้านบาท (ร้อยละ 9.1 ของ GDP) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 705 พันล้านบาท (ร้อยละ 7.8 ของ GDP) และต้นทุนการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์ 153 พันล้านบาท (ร้อยละ 1.7 ของ GDP)

overview_th


มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2551 ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณร้อยละ 5.2 สะท้อนให้เห็นถึงธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ที่เติบโตขึ้นในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมที่มีอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 6.4อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ยังคงขยายตัวในอัตราที่ลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และเป็นการขยายตัวที่ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม หรือ GDP ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม ในการควบคุมต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาพรวม การขยายตัวของต้นทุนโลจิสติกส์ดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของต้นทุนค่าขนส่งซึ่งได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.8 ต่อปี ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวของปี 2550 ที่ร้อยละ 9.3 ต่อปีในขณะที่ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศได้เริ่มสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนด้วยอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.3 ต่อปี จากเดิมในปี 2550 ที่สูงถึงร้อยละ 4.2 ต่อปี


โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์
ร้อยละ 49 ของต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2551 มาจากต้นทุนการขนส่งสินค้า รองลงมาร้อยละ 42 เป็นต้นทุนที่เกิดจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและส่วนที่เหลือร้อยละ 9.1 เป็นต้นทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550ต้นทุนการขนส่งสินค้ายังคงเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงสุดของต้นทุนโลจิสติกส์ไทย นอกจากนี้ จากอัตราการขยายตัวในระดับสูงของต้นทุนการขนส่งสินค้า ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ส่งผลให้สัดส่วนของต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 47.3 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 49.0 ในปี 2551 ในขณะที่ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังลดลงไปในสัดส่วนใกล้เคียงกันจากร้อยละ 43.6 เป็นร้อยละ 42.0 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ส่วนต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ยังคงสัดส่วนเดิมที่ร้อยละ 9.1 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม


รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2552 ฉบับเต็ม