Switch to: uk
27 March 2017 22:59PM

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย

24 Mar 11 ,  กรมเจ้าท่า
  • 0

ความสำคัญของการขนส่งทางทะเล การค้าระหว่างประเทศเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก

 

86_th_2_001

 

เนื่องจากมีต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยต่ำที่สุดและมีความสามารถที่จะบรรทุกได้ครั้งละมากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่นมากกว่าร้อยละ 90 การค้าระหว่างประเทศของไทยอาศัยการขนส่งทางทะเล แต่กองเรือพาณิชย์ไทยกลับมีส่วนแบ่งการขนส่งสินค้าทางทะเลประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณเข้า – ออก ประเทศไทยต้องเสียเงินตราต่างประเทศที่ต้องจ่ายให้แก่เรือต่างชาติในรูปของค่าระวางขนส่งเป็นจำนวนปีละไม่ต่ำกว่า ปีละ 500,000 ล้านบาท

 

การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศเป็นธุรกิจเสรี เรือสินค้าของทุกประเทศสามารถรับขนส่งสินค้าได้ทั่วโลก ไม่มีอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับใดที่กำหนดให้เรือชักธงของประเทศหนึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะเข้าไปทำการขนส่งสินค้ากับอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับธุรกิจการบินระหว่างประเทศที่มีการควบคุมตามอนุสัญญา (Landing Right)

 

กองเรือพาณิชย์ไทย เป็นกองเรือที่มีขนาดเล็กมาก จากข้อมูลใน Review of Maritime Transport 2007 ได้จัดอันดับของประเทศที่มีกองเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ในความควบคุม 35 อันดับแรก โดยกองเรือพาณิชย์ไทยอยู่ในอันดับที่ 34 มีขนาดกองเรือเล็กกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม


Download ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย