Switch to: uk
26 March 2017 17:28PM

ABAC เน้นให้ความรู้ด้าน Strategic Supply Chain Management

28 Dec 09 ,  Editorial
  • 0
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม

ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูงถึง 19% ต่อจีดีพี การขยายตัวทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยทำธุรกิจส่งออกเป็นรายได้หลักโลจิสติกส์จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
57_abac01.jpg
ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกล่าวถึงหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพิ่มมากขึ้น
 
หลักสูตรของเอแบคได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี 2548 โดยเปิดรับสมัครปีละ 2 รุ่น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 10 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะแบ่งเป็น 3สาขาวิชาหลัก ตั้งแต่สาขาการจัดซื้อ สาขาการผลิตและสาขาการกระจายสินค้า นักศึกษาที่เลือกมาเรียนที่นี่จึงสามารถเลือกได้ว่าสนใจเลือกเรียนในสาขาวิชาไหนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ตนต้องการ มีวิชาที่เรียกว่า Strategic Supply Chain Management ที่เปิดสอนในภาคเรียนแรก ที่จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนทั้งหมดได้ดีขึ้นก่อนที่จะเลือกเรียนรายสาขาวิชา

จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผลพวงจากเศรษฐกิจ
จำนวนนักศึกษาที่รับในปัจจุบันมีประมาณ30-40 คน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลทางเศรษฐกิจที่ทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงมีกลุ่มของผู้ที่ทำงานในสายโลจิสติกส์อยู่แล้ว แต่ต้องการยกระดับเพิ่มความรู้มากกว่าความรู้ในด้านการบริหารพื้นฐาน57_abac02.jpg 
 
ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในสายโลจิสติกส์และสายอาชีพอื่นที่สนใจเข้าเรียนเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการซัพพลายเชน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่ได้จำกัดว่านักศึกษาจะต้องทำงานทางด้านโลจิสติกส์จึงจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ได้ กลุ่มคนที่มาเรียนจึงมีความหลากหลายมากขึ้น

เอแบคเทียบได้กับสถาบันการศึกษาระดับสากล
ถ้าเทียบด้านคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวม สถาบันการศึกษาของไทยไม่เป็นรองประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย ถึงแม้ว่า สิงคโปร์จะเป็นฮับทางด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้ เพราะมีการนำเอามหาวิทยาลัยต่างชาติ เช่น UCLA, Stanford มาเปิดในสิงคโปร์ ขณะที่ประเทศไทยยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม แต่ละปีจะมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศจีน อิหร่าน ปากีสถาน อินเดีย ที่สนใจบินมาเรียนถึงที่นี่ โดยเห็นรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอนจากทางอินเตอร์เน็ต แล้วติดต่อมาโดยตรง ซึ่งคาดว่าในอนาคต ประเทศเวียดนามและจีน จะมีความต้องการบุคลากรสูงขึ้น ซึ่งทางเอแบคสามารถรองรับนักศึกษากลุ่มนี้ได้ดีเพราะมีความคุ้นเคยกับนักศึกษาจีนที่มีอยู่แล้วไม่น้อยกว่าพันคน
57_abac03.jpg
Strategic Supply Chain Management
ครอบคลุมหลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรโลจิสติกส์ในแต่ละแห่งมีมุมมองที่แตกต่างกัน บางมหาวิทยาลัยอาจจะเน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกส์มากกว่าที่อื่น เช่น เน้นบริหารการขนส่ง หรือเรื่องสินค้าคงคลัง นักศึกษามาจากหลายสาขาอาชีพจึงมีความสนใจในหัวข้อวิชาแตกต่างกันออกไป สำหรับเอแบคได้มีการเปิดสอนวิชา Strategic Supply Chain Management ซึ่งคลอบคลุมเนื้อหาของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้เรียนวิชานี้
 
สำหรับปีการศึกษา 2553 นี้ เอแบคจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่สนใจหลักสูตรปริญญาโทสาขาจัดการโซ่อุปทาน หรือ Master of Science in Supply Chain Management (M.Sc. SCM) โดยเปิดรับสมัครรุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 18 กรกฏาคม 2553 ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ไม่เกิน 250,000 บาท และใช้เวลาการเรียน 1.5 ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาหลักสูตรดังกล่าวกับที่อื่นที่อาจจะสูงถึง 400,000-500,000 บาท ถือว่าไม่แพงสำหรับหลักสูตรที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ
 
แนวโน้มประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนมีมากขึ้น57_abac04.jpg
ในความเป็นจริงแล้ว วิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีสอนอยู่ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจของเอแบคมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสาขาการตลาด หรือสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพียงแต่ว่าจะมีเปิดเฉพาะทางด้านนี้โดยตรงอยู่ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Man-agement) ของระดับปริญญาตรี ซึ่งจะมีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมหลากหลายกว่า นักศึกษาที่จบออกไปจึงมีแนวโน้มไปประกอบอาชีพด้านนี้มากขึ้น
 
มหาวิทยาลัยไม่ได้คาดหวังว่า นักศึกษาจะต้องจบแล้วไปทำงานทางด้านที่เรียนมา เพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่นักศึกษาจะรู้ว่า ตนต้องการจะทำอะไรในเวลา 3-4 ปี ซึ่งเป็นเรื่องของการตัดสินใจของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป
 
จุดประสงค์ของสาขาวิชานี้คือ การพัฒนาคนเข้าไปในระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม แต่หลังจากที่นักศึกษาจบแล้ว จะกลายไปเป็นทรัพยากรที่ช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นหรือไม่นั้น จำเป็นต้องพิจารณาว่าตลาดมีความต้องการมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งสายงานที่ทำอยู่จะช่วยให้บุคลากรนั้นสามารถพัฒนาความสามารถขึ้นไปได้อีกหรือไม่ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คนสนใจเข้าไปทำงานในสายงานนั้นมากขึ้นด้วย
 
ดร.เชิดพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายถึงนักศึกษาทุกคนว่า "ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกเรียนสาขาวิชาไหนก็ตาม ทุกสาขาต่างก็เป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ ถ้าได้ตัดสินใจเลือกเรียนไปแล้วก็ขอให้มีใจรัก มีความสนใจ มีความถนัด เท่านั้นก็พอแล้ว"

Master of Science in Supply Chain Management (M.Sc. SCM)
รายละเอียด และวิชาที่เปิดสอน มีอยู่ทั้งหมด 3 สาขาหลักได้แก่
 -  Supply Management Concentration คลอบคลุมหลักการปฏิบัติใช้งานจริงสำหรับการจัดซื้อ วิธีการจัดการดูแลต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงวิธีการการวางแผนและประเมินการกำหนดราคากำไร การลดต้นทุนการจัดซื้อ

 -  Manufacturing Concentration ประกอบด้วยวิชาการวางแผนการผลิตขั้นสูง การจัดการและออกแบบระบบการผลิตแบบลีน กลยุทธ์การผลิต Six Sigma และการทำแบบจำลองในระบบการผลิต

 -  Distribution Concentration ประกอบด้วยวิชาคลังสินค้า ระบบการขนส่งเครือข่ายโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์และการขนถ่ายวัสดุภายในโรงงานหรือคลังสินค้า และกลยุทธ์การค้าปลีก

 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2300-4543-62 ต่อ 1155 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.grad.au.edu