Switch to: uk
26 March 2017 17:28PM
Article
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสำคัญอย่างไร

  06 Apr 11 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ในปี 2546 อาเซียนได้กำหนดทิศทางที่แน่ชัดว่า ความร่วมมือจะต้องเดินทางไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2558  

 • “ท่าเรือน้ำลึกทวาย” ไทยจะได้อะไร?

  11 Apr 11 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กล่าวกันว่า หากโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project) อภิมหาโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่าแล้วเสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก และที่สำคัญท่าเรือน้ำลึกทวายจะเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นโลจิสติกส์ฮับในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง เป็นช่องทางขยายโอกาสและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างสองประเทศ และจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญในภูมิภาคนี้

 • รู้ไว้ใช่ว่า ... พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล

  17 Aug 10 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ปัจจุบันภาพรวมการส่งออกของไทยมีการขยายตัวมากขึ้นจากการที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการผลักดันเรื่องของการส่งออก ในปี 2552 ปริมาณการส่งออกของประเทศไทยมีมูลค่าคิดเป็น 60% ของ GDP ซึ่งเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง 

 • ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ในการจัดการโซ่อุปทาน

  21 Apr 11 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและการพิสูจน์ทราบแหล่งที่มาได้ เป็นสิ่งสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน การระบาดของโรคไข้หวัดนก (Bird Flu) และการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า (Mad Cow Disease) ทั้งในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ได้ทำให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการสืบหาแหล่งกำเนิด แหล่งผลิต และแหล่งแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร

 • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics performance Index: LPI)

  26 May 11 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศและสำหรับประเทศไทย ประกอบกับในปี  2551 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ระบุว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของสินค้าที่ขายในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 18.6% ของ GDP ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงมากหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ไม่ได้มีเพียงแค่ค่าขนส่งอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงต้นทุนของกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ตรงประเด็นโดยเฉพาะข้อมูลประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และหากผู้ประกอบการไม่มีความเข้าใจและไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของตนเองได้แล้ว ก็จะไม่สามารถวางแผนและควบคุมกระบวนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้

 • น้ำมันในเรือที่เรียกว่า BILGE, SLUDGE, และ FUEL OIL

  24 Mar 11 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  น้ำมันตามปั๊มทั้งเบนซิน (GASOLINE) และดีเซลหมุนเร็ว (HIGH SPEED DIESEL) ที่เราใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์อยู่นี้ ต่างกับน้ำมันเชื้อเพลิง (FUEL OIL (F.O.)) ที่ใช้ในเรือเดินสมุทรอย่างสิ้นเชิง ในเรือเดินสมุทร ไม่ใช้น้ำมันเบนซินเลย หากจะใช้บ้างก็ในเรือรบ

 • ABAC เน้นให้ความรู้ด้าน Strategic Supply Chain Management

  28 Dec 09 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม
 • Green Packaging: มารู้จักพลาสติกชีวภาพกันเถอะ

  21 Oct 09 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ในโลกปัจจุบันจะได้ยินบ่อยครั้งถึงคำว่า มุ่งสู่สีเขียว (GO GREEN) ซึ่งมีความหมายให้รักษาสิ่งแวดล้อม
 • ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เน้นการจัดการ โลจิสติกส์

  29 Dec 09 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  บัณฑิตจบพร้อมคุณภาพเปิดหลักสูตรเรียนได้ทุกคน แม้ไม่มีประสบการณ์