Switch to: uk
24 March 2017 20:27PM
Seminar
 • ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

  24 Sep 15 ,  Seminar
  สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา      โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) ขึ้นภายใต้แนวคิด “Green Logistics: Path to Sustainable Business Opportunity” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจถึงความได้เปรียบและแนวทางในการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistic) ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ พร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง รวมไปถึงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในองค์กรของตน และเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสากล
  หัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้ ช่วงเช้าจะประกอบไปด้วยหัวข้อ “360 องศา กับ Reverse Logistics” ที่จะเป็นการนำเสนอถึงหลักการเบื้องต้นและกระบวนการของการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ โดย ดร.ปิยะวัฒน์ ชนิทร์ตระกูล อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ และ หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจ Reverse Logistics” ที่จะอธิบายในเชิงกลยุทธ์การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับในธุรกิจ โดย ผศ.ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาโดยตัวแทนจากองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ ได้แก่ คุณสุวัฒน์ นวลขาว นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, คุณวิศิษฐ์ มานะวิริยะภาพ Assistant Director, บริษัท Asia Book จำกัด และคุณรัตนพล ทองเจริญ ผู้จัดการด้านการขนส่ง บริษัท K-Line Logistics ประเทศไทย จำกัด โดยจะเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงพร้อมทั้งเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง
  ส่วนในวันที่สองของโครง นั้น จะเป็นการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่
  - กลุ่มบริษัทที่มีการนำกระบวนการ Reuse มาใช้ในองค์กรของตนเอง
  - กลุ่มบริษัทที่มีกระบวนการ Recycleมาใช้ในองค์กรของตนเอง
  - กลุ่มสินค้าที่มีอายุในการบริโภคสั้น (FMCG Products)
  โครงการนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เวลา 8.30 น. – 16.30 น. และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ เบอร์โทรศัพท์ 0909-714-035 (พุทธิวัฒน์) หรือ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และที่ http://www.tradelogistics.go.th/

  สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)"

  24

  Sep.

 • การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  21 Sep 15 ,  Seminar
  สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

  สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

  21

  Sep.

 • Tiger's Talk สร้างพลังเสือ เพื่ออนาคตที่เราออกแบบได้

  22 Aug 15 ,  Seminar


  หน่วยวัดความรัก คือชั่วชีวิต
  หน่วยวัดความคิด คือผลงานที่สร้างสรรค์
  หน่วยวัดความรู้ คือความตั้งใจในการแบ่งปัน
  หน่วยวัดความฝัน คือความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันหมดแรง             

  ---สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (คุณเสือ)---

   

  Tigerstalk สร้างพลังเสือ เพื่ออนาคตที่เราออกแบบได้

   

   

  ปัจจุบัน คุณเสือ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED http://www.ismed.or.th/ ได้เดินสายให้ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกับวิทยากรชื่อดัง นำไปถ่ายทอดเพื่อความสำเร็จของ SME ไทย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบนเป้าหมายการแบ่งปันความรู้และความรักอย่างเต็มที่ทั้งในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและในฐานะคนราษฎรที่พร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาประเทศ พัฒนาผู้ประกอบการขนาดย่อมให้สามารถยืนหยัดในโลกธุรกิจที่พายุของการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก


  ในการเข้าสัมมนาครั้งนี้คุณจะได้ “สร้างพลังเสือ” ในตัวของคุณ โดยคุณจะได้
  - ค้นพบอานุภาพแห่งความคิดด้านบวก
  - ปลุกพลังเสือตัวจริงในใจคุณ
  - เลือกเล่นเกมธุรกิจแบบผู้ชนะ
  - สร้างศรัทธาต่ออนาคตที่ออกแบบเอง
  ..... และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธีเพื่อเด็กพิการ เป็นการกุศล 

   

  ประวัติการศึกษา 

  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ในเวลาเพียง 3 ปี 
  • ปริญญาโทการตลาดภาคภาษาอังกฤษ จาก MIM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท X-MIE คณะวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
   

  ซึ่งคุณเสือได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศ แต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงได้ตัดสินใจเข้าศึกษาปริญญาโทในประเทศไทยจนจบการศึกษาถึง 2 ปริญญาโท ดังกล่าว

  ประวัติการทำงาน 

  • Marketing Representative บริษัท IBM Thailand
  • เจ้าของธุรกิจ SME โดย เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ที่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป และส่งออกในเวลาต่อมา ประสบความสำเร็จจนกลายมาเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อเชิ้ต คุณภาพสูง ผู้อยู่เบื้องหลัง World Class Brands หลายๆ แบรนด์ดังระดับโลก

  รางวัลเกียรติยศ
  คุณเสือได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลายรางวัล ตั้งแต่ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน จากมูลนิธิดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รางวัลนายกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการ SME และ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ อีกทั้งบริษัทของคุณเสือ ยังได้รับเลือกเป็น 1 ใน 7 องค์กรคุณธรรมตัวอย่าง สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และเป็น องค์กรแห่งความสุข Happy Work Place อีกด้วย

  จากความเชื่อว่า งานดีเกิดจากคนมีคุณภาพ คุณเสือจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น โดยเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาโท ให้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายสถาบัน ทั้งยังได้เดินทางแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจ SME ทั่วประเทศมาแล้วกว่า 60 จังหวัด จนกระทั่งได้รับการทาบทามเป็นเลขาธิการของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ATSME

  พบกับ “Tiger Talk” ได้ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 21 หรือ 23 จำนวน 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. บัตรราคาใบละ 1,000 บาท (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นการกุศล)  ซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา www.thaiticketmajor.com และ โทร 02-262-3456

   

  เชิญมาปลุกพลังเสือ พลังบวกด้วยกัน!

   

  แผนที่จัดงาน

   

  SWU-map


  22

  Aug.

 • ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้า เทสโก้ โลตัส

  23 Feb 15 ,  Seminar
  ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
  และการกระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส
  (สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารสด)
  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
  ศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเทสโก้ โลตัส ประเทศไทย

  ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและการกระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส(สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารสด)บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเทสโก้ โลตัส ประเทศไทย

  23

  Feb.

 • "การบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร"

  14 Jan 15 ,  Seminar
  ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กำหนดจัดการสัมมนา "การบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร"  ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555 - 2559) วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องธนภาคิน  โรงแรม Central Place  จ.สมุทรสาคร

  ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการสัมมนา "การบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร"  ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555 - 2559) วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องธนภาคิน โรงแรม Central Place  จ.สมุทรสาคร

   

  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่คุณณัฐพล โทรศัพท์ 02-354-3372

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  http://www.logisticsdigest.com/images/stories/Article2014/seminar14jan2558.pdf

   

  14

  Jan.

 • 13th Supply Chain Asia Awards 2014

  20 Nov 14 ,  Seminar

  13th Supply Chain Asia Awards 2014 Singapore

   

  20 Noverber 2014

   

  more detail

  http://www.logisticsdigest.com/images/stories/Article2014/SCAAward14brochure.pdf

  20

  Nov.

 • PIM Open House for 2015 MBA Candidates #1

  16 Nov 14 ,  Seminar
  กลับมาอีกครั้ง !! กับงานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร Thai MBA ทั้ง 3 หลักสูตร
  เพื่อแนะแนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อและตอบทุกข้อสงสัยที่คุณมี  !!
  กับกิจกรรม PIM Open House for 2015 MBA Candidates #1

  กลับมาอีกครั้ง !! กับงานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร Thai MBA ทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อแนะแนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อและตอบทุกข้อสงสัยที่คุณมี  !!กับกิจกรรม PIM Open House for 2015 MBA Candidates #1

   

  MBAOpenHouseWeb

   

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  http://www.logisticsdigest.com/images/stories/Article2014/MBAOpenhouse.pdf

   

   

  16

  Nov.

 • Supply Chain Asia Forum 2014

  02 Sep 14 ,  Seminar
  New Technologies
  Trade Blocs
  Rising Asian Consumerism

  - New Technologies

  - Trade Blocs

  - Rising Asian Consumerism

   

  2-4 September 2014

  Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapore

   

  more detail

  http://www.logisticsdigest.com/images/stories/Article2014/SCAF14brochure.pdf

   

  02

  Sep.

 • “ขนส่ง AEC ข้ามแดนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

  06 Aug 14 ,  Seminar
  สภาผู้ส่งออก ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “ขนส่ง AEC ข้ามแดนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การขนส่งสินค้า และการดำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งที่พบในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร โอกาส ปัญหา อุปสรรค ที่ยังคงมีผลกระทบต่อการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อเสนอแนะเพื่อการหาแนวทางในการเดินหน้าสำหรับการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โทร. 02-507-7376

  สภาผู้ส่งออก ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “ขนส่ง AEC ข้ามแดนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การขนส่งสินค้า และการดำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งที่พบในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร โอกาส ปัญหา อุปสรรค ที่ยังคงมีผลกระทบต่อการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อเสนอแนะเพื่อการหาแนวทางในการเดินหน้าสำหรับการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โทร. 02-507-7376

   

   

  08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

  09.00 – 09.15 น.      กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา

                                  โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

  09.15 – 9.45 น. การบรรยายหัวข้อ “การขนส่งข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน” นายปีติคนธ์ วิเชียร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

  09.45 – 10.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

  10.00 – 12.00 น.      การเสวนาหัวข้อ “ขนส่ง AEC ข้ามแดนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

                                 วิทยากรร่วมเสวนา

                                  1. นายณัฐสพรรษ กรึงไกร นายกสมาคมชิปปิ้งประเทศไทย (การผ่านพิธีการสำหรับสินค้าข้ามแดน)

                                  2. นายสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน กรรมการผู้จัดการ Blue & White Professional Logistics Co., Ltd. (การขนส่งสินค้าข้ามแดนในประเทศเมียนมาร์)

  ดำเนินรายการโดย นายปีติคนธ์ วิเชียร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

  12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ปิดการสัมมนา

   

  *****************************

  หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  06

  Aug.

 • โครงการ “ลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก” ประจำปี 2557

  22 Jul 14 ,  Seminar
  1. หลักการและเหตุผล
  การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  การรวมตัวกันนี้ยังได้เอื้อประโยชน์ต่อของผู้ประกอบการในการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อันเนื่องมาจากนโยบายในการอนุญาตให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเสรีของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันการรวมตัวกันนี้ ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจการค้ามีความรุนแรงขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการแข่่งขัน ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า หรือการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการผลิตและบริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันในตลาด อันมุ่งไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ที่จะนำมาซึ่งรายได้และผลกำไรตามเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออก และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยการจัดโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีความรุนแรงและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาโดยตลอด   โครงการหนึ่งที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญ มีการกำหนดนโยบายและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องคือ “โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก” ที่ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 แล้วในปีนี้  โครงการนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการอบรม ทำกิจกรรมในการตรวจวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบัน การให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ขององค์กร และการนำเอาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานมาใช้ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการและนำไปสู่การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออก และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยการจัดโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีความรุนแรงและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาโดยตลอด  

  22

  Jul.